Disclaimer

De website van Covadis is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter. Het heeft dus geen relevantie voor een specifieke situatie.

Covadis is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het bezoeken van deze site. Covadis is evenmin aansprakelijk wanneer de website (tijdelijk) onbereikbaar is. Dat geldt eveneens voor websites die via een link met de website van Covadis worden bezocht.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voor- afgaande schriftelijke toestemming van Covadis.

Alle rechten zijn voorbehouden.